×

వాస్తు , హస్తసాముద్రికం, జ్యోతిష్యం, 25 సంవ; అనుభవం . ఖచ్చితమైన ఫలితాలు 98% విజయాలు, ఉత్తరాంద్రలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిని గురువుగారు తటవర్తి అప్పలరాజు శర్మ

60.000 జాతకాలు చూసుసిన చరిత్ర 50.000 .హస్తసాముద్రికం చూసిన చరిత్ర 39.000 వాస్తులు చూసిన చరిత్ర  98% శాతం విజయాలు అందుకున్న చరిత్ర శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పీఠం