×

అభ్యారోహ శాంతి మంత్రం : Pdf Not available.

గాయత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.

సంపూర్ణ మంత్ర పుష్పం : Pdf Not available.

ఉగ్ర నృసింహా మంత్రం : Pdf Not available.

లక్ష్మీ గణపతి మహా మంతం : Pdf Not available.

సుదర్శన మంత్రం : Pdf Not available.

పురుష సూక్తం : Pdf Not available.

శ్రీ సూక్తం : Pdf Not available.

గణపతి గాయత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.