×

శివ మంత్రం : Pdf Not available.

షణ్ముఖ గాయత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.

శివ గాయత్రీ మహామంత్రం : Pdf Not available.

అదిత్య గాయత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.

నారాయణ గాయత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.

దుర్గాగా యత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.

లక్ష్మి గాయత్రీ మంత్రం : Pdf Not available.

లక్ష్మీ మూల మంత్రం : Pdf Not available.

Nandishwara gayatri mantram : Download PDF >>