×
అదనపు ఆదాయమార్గంగా ఉపయోగపడును మీరు పరిచయంచేసిన వ్యక్తి లలితాపీటంతో ఎటువంటి ఆర్ధిక లావాదేవీలు జరిపినా కొంతమేర ప్రోస్థాహక ధనము మీకు చేరును పదుల నుండి వేల సoఖ్యలలో ధనము మీకుసమకూరును