×

శ్రీకారం 1 నెల సభ్యత్వం Package

300 Per 1 Months

  (1) నిత్యపూజసౌలభం (2) వ్యక్తిగత రాశిపలాలుసౌలభం (3) రోజూతారబలం చంద్రబలంసౌలభం (4) వివాహపరిచయములుసౌలభం (5} వ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు క్రయవిక్రయాలుసౌలభం (6) రిఫరల్ఆదాయమార్గ సౌలభం


శ్రీకరం 3 నెలలసభ్యత్వం Package

900 Per 3 Months

  (1) నిత్యపూజసౌలభం (2) వ్యక్తిగత రాశిపలాలుసౌలభం (3) రోజూతారబలం చంద్రబలంసౌలభం (4) వివాహపరిచయములుసౌలభం (5} వ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు క్రయవిక్రయాలుసౌలభం (6) రిఫరల్ఆదాయమార్గ సౌలభం                      


శ్రీరస్తు దక్షిణ 6 నెలలసభ్యత్వం Package

1800 Per 6 Months

  (1) నిత్యపూజసౌలభం (2) వ్యక్తిగత రాశిపలాలుసౌలభం (3) రోజూతారబలం చంద్రబలంసౌలభం (4) వివాహపరిచయములుసౌలభం (5} వ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు స్థలక్రయవిక్రయాలసౌలభం (6) రిఫరల్ఆదాయమార్గ సౌలభం                        


శుభమస్తు సంవత్సర సభ్యత్వం Package

3600 Per 12 Months

  1. పెళ్లి రోజు, పుట్టిన రోజు, ప్రత్యేక పండుగ రోజు మీ గోత్ర నామాలుతో పూజలు జరుగును.
  2. మీకు 2 సార్లు  అనుభవగ్యులైన జ్యోతిష్యునితో మాట్లాడుట ఉచితం.
  3. రోజూ మీ జాతకాన్ని బట్టి తారాబలం చంద్రబలం మెసేజ్ లభిoచును
  4. పెళ్ళిసంబంధాలు మీరు పెట్టినవాటికి జాతకాలు సరిపడేవి  చూపించును
  5. మీ వ్యక్తిగత వాస్తు వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.మీ జాతకాలకు సరిపడే గృహాలు స్థలాలు.కొనుక్కోవచ్చు వేరే వారికి మీ గృహాలు స్థలాలు అమ్మవచ్చు
  6. ఈస్టోర్ లోని వస్తువులు కొనుకున్నట్లయితే పూజ కర్చులు లేకుండా లభించును
  7. యాప్ప్ రెఫరల్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించబడును
  8. పీఠంలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలలో మీపూర్తి కుటుంబం ఒక రోజు పాల్గొనవచ్చు

ఆవిఘ్నమస్తు 2 సంవ: సభ్యత్వం Package

7200 Per 24 Months

  1. పెళ్లి రోజు, పుట్టిన రోజు, ప్రత్యేక పండుగ రోజు ప్రతి పౌర్ణమికి ఏకాదశికి  మీ గోత్ర నామాలుతో పూజలు జరుగును. మీకు 4 సార్లు అనుభవగ్యులైన జ్యోతిష్యునితో మాట్లాడుట ఉచితం .
  2. మీ పూర్తిజాతకం యాప్ప్  లో మీకు లభించును.
  3. ప్రతీరోజూ మీ జాతకాన్ని బట్టి తారాబలం చంద్రబలం మెసేజ్ లభిoచును
  4. పెళ్ళిసంబంధాలు మీరు పెట్టిన్నవాటికి జాతకాలు సరిపడేవి  చూపించును 
  5. మీవ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. మీ జాతకాలకు సరిపడే గృహాలు స్థలాలు .కొనుక్కోవచ్చు వేరే వారికి మీ గృహాలు స్థలాలు అమ్మవచ్చు  
  6. ఈస్టోర్ లోని వస్తువులు కొనుకున్నట్లయితే పూజ కర్చులు లేకుండా లభించును
  7. యాప్ప్ రెఫరల్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించబడును
  8. పీఠంలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలలో మీపూర్తికుటుంబం ఒక రోజు పాల్గొనవచ్చు                           

ఆనందమస్తు 5సంరాల సభ్యత్వం Package

18000 Per 60 Months

  1. పెళ్లి రోజు, పుట్టిన రోజు, ప్రత్యేక పండుగ రోజు ప్రతీ సంకటహర చతుర్ది, మాస శివరాత్రి, పౌర్ణమికి, ఏకాదశికి మీ గోత్ర నామాలుతో పూజలు జరుగును.
  2. మీకు 8 సార్లు అనుభవగ్యులైన జ్యోతిష్యునితో మాట్లాడుట ఉచితం.
  3. మీ పూర్తిజాతకం యాప్ప్  లో మీకు లభించును.
  4. ప్రతీరోజూ మీ జాతకాన్ని బట్టి తారాబలం చంద్రబలం మెసేజ్ లభిoచును
  5. పెళ్ళిసంబంధాలు మీరు పెట్టిన్నవాటికి జాతకాలు సరిపడేవి  చూపించును 
  6. మీవ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. మీ జాతకాలకు సరిపడే గృహాలు స్థలాలు .కొనుక్కోవచ్చు వేరే వారికి మీ గృహాలు స్థలాలు అమ్మవచ్చు  
  7. ఈస్టోర్ లోని వస్తువులు కొనుకున్నట్లయితే పూజ కర్చులు లేకుండా లభించును
  8. యాప్ప్ రెఫరల్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించబడును
  9. పీఠంలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలలో మీపూర్తికుటుంబం ఒక రోజు పాల్గొనవచ్చు                           

నిర్విఘ్నమస్తు10సం;రాల సభ్యత్వం Package

36000 Per 120 Months

  1.  పెళ్లి రోజు, పుట్టిన రోజు, నిత్య పూజా మీ గోత్ర నామాలుతో పూజలు జరుగును.  మీకు జీవితకాలం ముహూర్తలు చెప్పుటకు ఉచితం.
  2.  మీకు 12 సార్లు అనుభవగ్యులైన జ్యోతిష్యునితో మాట్లాడుట ఉచితం.
  3. మీ పూర్తిజాతకం యాప్ప్  లో మీకు లభించును.
  4. ప్రతీరోజూ మీ జాతకాన్ని బట్టి తారాబలం చంద్రబలం మెసేజ్ లభిoచును
  5. పెళ్ళిసంబంధాలు మీరు పెట్టిన్నవాటికి జాతకాలు సరిపడేవి  చూపించును 
  6. మీవ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. మీ జాతకాలకు సరిపడే గృహాలు స్థలాలు .కొనుక్కోవచ్చు వేరే వారికి మీ గృహాలు స్థలాలు అమ్మవచ్చు  
  7. ఈస్టోర్ లోని వస్తువులు కొనుకున్నట్లయితే పూజ కర్చులు లేకుండా లభించును
  8. యాప్ప్ రెఫరల్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించబడును
  9. పీఠంలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలలో మీపూర్తికుటుంబం ఒక రోజు పాల్గొనవచ్చు                           

శతమానంభవతి దక్షిణ 15సంరాల సభ్యత్వం Package

54000 Per 180 Months

  1.  పెళ్లి రోజు, పుట్టిన రోజు, నిత్య పూజా మీ గోత్ర నామాలుతో పూజలు జరుగును. ప్రత్యేక పండుగ రోజులు అభిషేకం చేయును.  మీకు జీవితకాలం ముహూర్తలు చెప్పుటకు ఉచితం.
  2. మీకు 24 సార్లు అనుభవగ్యులైన జ్యోతిష్యునితో మాట్లాడుట ఉచితం.
  3. మీ పూర్తిజాతకం యాప్ప్  లో మీకు లభించును.
  4. ప్రతీరోజూ మీ జాతకాన్ని బట్టి తారాబలం చంద్రబలం మెసేజ్ లభిoచును
  5. పెళ్ళిసంబంధాలు మీరు పెట్టిన్నవాటికి జాతకాలు సరిపడేవి  చూపించును 
  6. మీవ్యక్తిగతవాస్తువివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. మీ జాతకాలకు సరిపడే గృహాలు స్థలాలు .కొనుక్కోవచ్చు వేరే వారికి మీ గృహాలు స్థలాలు అమ్మవచ్చు  
  7. ఈస్టోర్ లోని వస్తువులు కొనుకున్నట్లయితే పూజ కర్చులు లేకుండా లభించును
  8. యాప్ప్ రెఫరల్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించబడును
  9. పీఠంలో జరిగే ప్రత్యేక పూజలలోఉచితంగా మీపూర్తికుటుంబం ఒక రోజు పాల్గొనవచ్చు